OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
  • Search

Product Authentication

ANTI-COUNTERFEIT
CAMPAIGN

로우클래식 상품에 대한 카피 제품이 늘어나면서 브랜드 가치와 명예를 훼손시키는 가품 및 불법 유통망 적발과 지속적인 모니터링을 실시하고자 정품 인증 서비스를 도입하였습니다. 별도의 애플리케이션 설치 없이 간단한 QR 코드 스캔만으로 정품 인증이 가능하도록 제작되었습니다. QR 코드는 제품의 행택에 붙여진 특수 스티커에서 찾을 수 있습니다. 로우클래식 오피셜 웹사이트의 STOCKISTS LIST에서 판매되는 제품들은 모두 정품임을 보증하며, 그 이외의 판매처에서 판매되는 제품들은 가품일 가능성이 있습니다.

로우클래식은 가품 공급이 확대되는 것을 미리 방지해 소비자의 권리와 신뢰를 지킬 수 있도록 노력할 것입니다.

GUIDE TO STICKER QR CODE

1. 특수스티커 이중씰 제거
2. QR코드 인식
3. 서비스 제공 고지
4. QR코드 아래 기재된 인증코드 입력
5. 정품인증 / 횟수표시

로우클래식 제품의 정품 인증은 nemoinsight.com 에서만 제공하오니, URL을 꼭 확인해주세요.
구매자 최초 정품 인증 시도 시, 이미 인증된 횟수가 있을 경우 구매처에 문의해 주세요.

가품이 의심되는 판매처를 발견할 경우 고객센터로 연락해 주세요.
070-7534-5004
info@lowclassic.com

LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF