OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×
  • Search

Customer Reward

A등급

금액 산정 기준 : 1,000만원 이상

1. 미래 행사 초대
2. 고객 감사전, 샘플세일 우선 입장권
3. 시즌 기프트 증정
4. 제휴사 프로모션 진행시 동일 조건 적용
5. 할인 쿠폰 제공 : 연간 10% 3장, 5% 4장

B등급

금액 산정 기준 : 500만원 이상

1. 미래 행사 초대
2. 고객 감사전, 샘플세일 우선 입장권
3. 시즌 기프트 증정
4. 할인 쿠폰 제공 : 연간 10% 2장, 5% 3장

C등급

금액 산정 기준 : 200만원 이상

1. 미래 행사 초대
2. 고객 감사전, 샘플세일 우선 입장권
3. 할인 쿠폰 제공 : 연간 10% 1장, 5% 1장

D등급

금액 산정 기준 : 100만원 이상

할인 쿠폰 제공 : 연간 5% 1장

E등급

금액 산정 기준 : 100만원 미만

NEW MEMBER

WELCOME 할인 쿠폰 5% 1장 제공

* LOW CLASSIC MEMBERSHIP 유의사항 *

- 할인 프로모션 기간 내 쿠폰 중복 할인이 불가합니다.
- 쿠폰 사용 시 적립금 사용이 불가합니다.
- 연간 할인 쿠폰은 1년간 사용 가능하며, 이후 소멸됩니다.
- 회원 등급은 연간 구매금액 기준으로 변경 될 수 있습니다.
- 신규가입고객은 쿠폰발급 14일 후 소멸됩니다.

LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF LOW CLASSIC MID-SEASON SALE UP TO 50% OFF